Algemene voorwaarden

Copyright

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking (waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d.) berusten bij de Graaf Hoveniers. Elke vorm van reproductie, verspreiding, verkoop of publicatie van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privé- gebruik, zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Graaf Hoveniers.

De rechten met betrekking tot alle door de Graaf Hoveniers uitgebrachtte publicaties, waarvan al dan niet door middel van deze website kennis kan worden worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden - waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven e.d. -, berusten uitsluitend bij de Graaf Hoveniers, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website, cq. consument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Graaf Hoveniers niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.

Disclaimer

De Graaf Hoveniers besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan de Graaf Hoveniers noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Hoveniersbedrijf Heijnen is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.
De Graaf Hoveniers kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van de Graaf Hoveniers of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
de Graaf Hoveniers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden.
Verwijzingen naar sites die niet door de Graaf Hoveniers worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Graaf Hoveniers uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Graaf Hoveniers worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy

De gegevens die u verstuurt via onze formulieren en de e-mail correspondentie die u met ons uitwisselt, vindt plaats via een onbeveiligde verbinding. Dit houdt in dat mogelijk verlies of misbruik van deze verzonden gegevens door buitenstaanders geheel voor eigen risico is. De Graaf Hoveniers stelt zich hiervoor niet aansprakelijk. Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt de Graaf Hoveniers deze informatie vertrouwelijk, met de nodige zorg en discretie. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie in geen geval aan derden. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.


Alles in
één paar handen

Wij laten u het graag zien

De Graaf Hoveniers - groencreaties & onderhoud - is een `allround` hoveniersbedrijf waar u terecht kunt voor advies, ontwerp, aanleg én onderhoud van tuinen en alle soorten groenvoorziening.

Vanuit Diepenheim staan wij al meer dan 60 jaar garant voor kwaliteit en dat bewijzen we al jarenlang door onze vhg-erkenning. Een zekerheid die staat voor betrokkenheid, passie en vakmanschap.

Bekijk projecten